Wat u wil weten over re-integratie

Re-integratie is een belangrijke tool op weg naar duurzame inzetbaarheid van werknemers en wint aan belang. Ascento geeft antwoorden op de vragen die u zich hierover stelt.

1. Hoe komt een vraag voor re-integratie bij u terecht?

 • De aanvraag van de werknemer (of zijn behandelende geneesheer) is niet onderworpen aan bepaalde formaliteiten. In principe kan de werknemer meteen een re-integratieverzoek indienen zonder gebonden te zijn aan een minimumtermijn van arbeidsongeschiktheid.
 • Ook de adviserend geneesheer van de mutualiteit kan een re-integratie aanvragen na twee maanden arbeidsongeschiktheid.
 • Ten slotte kan de werkgever een re-integratietraject opstarten ten vroegste vanaf 4 maanden na de start van de arbeidsongeschiktheid van de werknemer, of vanaf het ogenblik waarop de werknemer hem een attest van zijn behandelend geneesheer bezorgt waaruit de definitieve ongeschiktheid van de werknemer blijkt.

De preventieadviseur/arbeidsgeneesheer verwittigt de werkgever bij een verzoek door de werknemer of door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.

2. Hoe verloopt het proces van re-integratie?

 • Nadat de preventieadviseur/arbeidsgeneesheer van het bedrijf een verzoek tot re-integratie ontvangt gaat hij na of de werknemer op termijn, al dan niet met aanpassing van de werkpost, zijn overeengekomen werk nog kan uitoefenen. Hij bekijkt de mogelijkheden tot re-integratie in functie van de arbeidscapaciteiten van de werknemer. Na toestemming van de werknemer kan hij overleggen met andere personen die een nuttige bijdrage kunnen leveren in het re-integratietraject. Ten slotte maakt hij een verslag van zijn bevindingen en van het overleg.
 • Na het ontvangen van de re-integratiebeoordeling stelt de werkgever het re-integratieplan op. Hij doet dit in overleg met de werknemer en eventueel andere actoren die een nuttige bijdrage kunnen leveren. Indien uit dit overleg blijkt dat een re-integratie mogelijk is, wordt overgegaan tot de opmaak van het plan. Indien de conclusie daarentegen is dat de re-integratie technisch objectief onmogelijk is zal de werkgever dit moeten motiveren in een verslag. De werkgever beschikt hiervoor over 55 werkdagen in geval tijdelijke aanpassingen van de werkpost worden voorgesteld en over 12 maanden indien definitieve aanpassingen van de werkpost worden voorgesteld.
 • Alle actoren ontvangen het re-integratieplan. De werknemer heeft dan vijf dagen om het plan te aanvaarden. Dat lijkt kort maar doordat hij werd betrokken bij het voortraject is dit voldoende tijd.
 • De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer volgt de uitvoering van het re-integratieplan van nabij op. Hij doet dit in overleg met de werkgever en de werknemer. De werknemer kan ook een spontane raadpleging bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer vragen om zijn traject te herbekijken indien hij van mening is dat de maatregelen niet meer aangepast zijn.

3. Wanneer is tijdens een re-integratietraject een beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht mogelijk?

Medische overmacht is mogelijk wanneer uit het overleg blijkt dat er geen aanpassingsmogelijkheden zijn binnen de onderneming. De werkgever motiveert dit in een verslag dat hij ter beschikking houdt van de inspectie en aan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer bezorgt.

De arbeidsovereenkomst kan ook beëindigd worden omwille van een medische overmacht indien de werknemer het re-integratieplan weigert.

4. Zijn er sancties voor alle partijen zodat ze optimaal meewerken aan het re-integratieplan?

Indien een werkgever niet meewerkt aan het re-integratietraject riskeert hij een boete van 800 euro. Kleinere werkgevers, die minder dan 50 personeelsleden in dienst hebben, worden uitgesloten. Daarnaast is ook beslist dat de werknemer zelf beboet kan worden. Dit gebeurt in de vorm van een vermindering van zijn ziekte-uitkering, met 5 procent voor wie zijn papierwinkel niet beheert of 10 procent voor wie niet komt opdagen als hij uitgenodigd wordt om een re-integratietraject te starten.

5. Wat als een werknemer de re-integratie weigert?

Indien de werknemer het re-integratieplan weigert kan de arbeidsovereenkomst beëindigd worden omwille van medische overmacht.

6. Wanneer is de werkgever verplicht om actie te ondernemen in verband met re-integratie?

In twee gevallen moet de werkgever actie ondernemen:

 • Het is mogelijk dat de werknemer op termijn zijn job terug zal kunnen uitoefenen, eventueel mits aanpassing van de werkpost. In tussentijd kan de werknemer een aangepast of ander werk uitvoeren waarvan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer de modaliteiten vastlegt.
 • De werknemer is definitief ongeschikt om het overeengekomen werk te hervatten. Hij is wel in staat om een aangepast of ander werk uit te voeren, eventueel mits aanpassingen van de werkpost waarvan de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer de modaliteiten vastlegt.

De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer beoordeelt de werknemer op zijn restcapaciteiten waarbij hij abstractie moet maken van wat effectief mogelijk is binnen de onderneming. Zo kan een werkgever geconfronteerd worden met aanbevelingen die moeilijk of niet haalbaar zijn binnen de onderneming.

7. Heeft de werknemer nog steeds de mogelijkheid om het re-integratieplan te verwerpen?

Ja, de werknemer heeft momenteel het recht om een re-integratieplan te weigeren maar de weigering kan eventueel gesanctioneerd worden (zie supra).

8. Kan de werkgever het initiatief nemen tot re-integratie?

Jazeker, hij kan een verzoek indienen om de werknemer te re-integreren nadat deze laatste minstens 4 maanden arbeidsongeschikt is, of in geval van een definitieve arbeidsongeschiktheid geattesteerd door de behandelende geneesheer.

9. Wat is de rol van een re-integratiecoach?

Een re-integratiecoach kan met een waarderende aanpak een belangrijke rol spelen in een re-integratietraject, zeker in het geval mensen omwille van psychosociale redenen afhaakten. Het is belangrijk niet te kijken naar wat ontbreekt, maar naar welke kwaliteiten iemand te bieden heeft. Hij gaat resoluut voor een realistisch maar positief zelfbeeld.

10. Hoe verloopt een re-integratietraject?

Begeleiding van een neutrale externe partner heeft een grote toegevoegde en katalyserende waarde in dit re-integratietraject.

 • In een eerste fase bereiden coach en werknemer de werkhervatting voor. Een re-integratiecoach gaat in gesprek met zowel de werknemer als de leidinggevende. De coach peilt in eerste instantie naar het gevoel van welzijn, de betrokkenheid bij werk en de job in het bijzonder is. Belangrijk is ook om te kijken naar de gepercipieerde inzetbaarheid. Dat is namelijk doorslaggevend wanneer het over re-integratie op de arbeidsmarkt gaat, blijkt uit onderzoek dat Ascento samen met de KU Leuven deed.
 • In een tweede gesprek gaat het, samen met de medewerker, over de taakinhoud, de arbeidsomstandigheden en de samenwerking met anderen. De coach peilt bij de leidinggevende of de HR-verantwoordelijke naar de motivatie om de medewerker te coachen. Er wordt ook bekeken of er aanpassingen mogelijk zijn in de taakinhoud of ruimere context? En belangrijk ook: hoe denkt de werknemer over de slaagkansen?

Op basis van de input van beide partijen kan de coach vervolgens tot een eerste conclusie komen: is er bij alle partijen een bereidheid tot een driegesprek? Of niet? Is die bereidheid er, dan komen alle belanghebbenden partijen samen om een concreet en praktisch re-integratieplan op te zetten over het hoe, waar en wanneer van de terugkomst. De betrokkenen komen tot een haalbaar akkoord en kunnen er vervolgens voor gaan.

De coach bewaakt het proces en creëert momenten waar feedback kan gegeven worden. Hij biedt ondersteuning, kan zo nodig aanpassingen aan het plan aanbrengen, en kan als bemiddelaar optreden tussen verschillende partijen. Hij blijft inmiddels ook de werknemer persoonlijk coachen bij de ervaren moeilijkheden. Op het einde van deze fase volgt de evaluatie.

11. Is re-integratie steeds gericht op hertewerkstelling bij de huidige werkgever?

Dat hoeft niet noodzakelijk. Indien de mogelijkheden bij de eigen werkgever uitgeput zijn, of de re-integratie blijkt (psychologisch) moeilijk dan kan er bekeken worden of de werknemer ervoor openstaat te re-integreren bij een andere werkgever. Net zoals bij loopbaanbegeleiding wordt er dan gekeken naar de bredere vaardigheden en interesses, de transponeerbare competenties in de ruimere arbeidsmarkt.

Dit artikel maakt deel uit van het dossier 'Re-integratie = kansen benutten'.
Publicatiedatum: 15/06/2017 - 09:23
Auteur: Mieke De Jaegher

HRM

24/05/18 - 07:33 Hoe effectief is je rekruteringsproces?24/05/18 - 07:30 Wat recruitment kan leren van e-commerce24/05/18 - 06:22 Waar bewijst HR-analytics zijn nut?23/05/18 - 09:45 HR in de Zorg zet de kracht van leren centraal16/05/18 - 12:01 Ziekenhuis met goesting, het kan!16/05/18 - 11:22 Werk en privé: huwelijk of scheiding?02/05/18 - 06:42 "Het gaat erom jezelf future-proof te maken"16/04/18 - 07:44 Zijn innovaties altijd verbeteringen?15/04/18 - 07:55 Hoe denken coaches? Doe mee aan onderzoek03/04/18 - 06:36 Mannen van veertig achter het stuur

Arbeidsmarkt & -beleid

23/05/18 - 10:25 Robotisering: 1 op 4 verwacht interessanter werk, 1 op 6 jobverlies17/05/18 - 07:14 Arbeidsmarkt 2018: de toestand is ernstig maar niet hopeloos09/05/18 - 14:28 Masterdiploma’s krijgen de kraan niet hersteld01/05/18 - 07:05 Welke jobs lijden onder automatisering?26/04/18 - 07:43 Kwart werknemers binnen het jaar al weg25/04/18 - 15:28 Nieuwe online verzamelplaats voor uitzend- en tijdelijke jobs24/04/18 - 07:31 De verdoken arbeidsmarkt12/04/18 - 11:46 Werknemers lokale overheid zijn gelukkiger12/04/18 - 10:21 VDAB en ODYN lanceren Talent-Tinder04/04/18 - 22:08 Vaders 18% minder uitgenodigd voor jobgesprek

Leiderschap

28/05/18 - 08:45 Het is de schuld van het schuldgevoel23/05/18 - 10:24 Kantoorhond verjaagt stress15/05/18 - 06:19 Dansen met collega’s27/04/18 - 12:47 Tijd geven aan de maatschappij26/04/18 - 07:44 “Wat weet jij van water? Je bent een vis”25/04/18 - 16:31 Belg heeft veel autonomie, weinig inspraak23/04/18 - 15:51 Je bent succesvol, waarom werk je dan nog zo hard?05/04/18 - 06:24 Positief roddelen27/03/18 - 06:26 Wat ligt er op jouw bureau?12/03/18 - 12:40 Grijp de macht

Juridisch

17/05/18 - 07:18 Wanneer betaal je de verbrekingsvergoeding?03/05/18 - 06:45 Ooit vakantiegeld fout uitbetaald? Lees even dit…19/04/18 - 07:04 Onterecht afwezig, (geen) reden tot ontslag05/04/18 - 07:17 Een werknemer maakt een fout: wie betaalt de schade?22/03/18 - 07:26 Hoe eerlijk moet een sollicitant zijn?21/03/18 - 07:23 Mobiliteitsbudget en cash-for-cars goedgekeurd13/03/18 - 10:49 Gevolgen van kanker zijn handicap, oordeelt rechtbank08/03/18 - 06:27 Verboden te roken … in de bedrijfswagen22/02/18 - 06:24 Met de privéwagen op klantenbezoek08/02/18 - 08:00 Werklozen, opgelet met hobby’s en vriendendiensten!

Blog

02/05/18 - 07:20 Stapvoets is de snelste weg naar een betere mobiliteit26/03/18 - 10:23 Ken jij de vier Aziatische carrièreopties?06/03/18 - 06:50 Bescheidenheid siert ook een leider01/03/18 - 06:35 Ik heb het gehad met de files...20/02/18 - 07:03 3D-HR: omlaag, omhoog en opzij24/01/18 - 17:37 Cultuur + Technologie + Data = Employee Engagement17/01/18 - 10:01 Kijk niet enkel met je organisatiebril14/12/17 - 07:07 Pleidooi voor een gereduceerd werknemersstatuut12/11/17 - 19:48 WisKeys 2 jaar!25/10/17 - 08:57 Liefde op het eerste gezicht hoeft niet

Jobhop

17/05/18 - 08:24 Jobhop: Johan Browaeys17/05/18 - 08:18 Jobhop: Olivier Valentin17/05/18 - 08:04 Jobhop: versterking voor VFU17/05/18 - 07:08 Jobhop: Valérie Moerenhoudt08/05/18 - 07:04 Jobhop: Nathalie Strynckx02/05/18 - 17:00 Jobhop: Fabrice Desmedt02/05/18 - 16:43 Jobhop: Sébastien Delfosse19/04/18 - 08:16 Jobhop: Gerda Clocheret18/04/18 - 18:42 Jobhop: Katrin Poels-Rijckeboer18/04/18 - 18:35 Jobhop: Leen Claes

Events

12/05/18 - 11:07 Entrepreneurial organizations11/04/18 - 08:44 Werkgeluk 202019/03/18 - 09:53 HR in de zorg: Is leren de geheime superkracht?20/02/18 - 12:29 Meer events?13/02/18 - 12:54 Masterclass Recruitment Analytics06/02/18 - 09:33 Arbeidsre-integratie bij langdurige ziekte22/12/17 - 11:18 De uitdagingen van Arbeidsmarkt 4.019/10/17 - 11:35 CSR Professional of the Year - GRATIS TICKETS voor WisKeys-lezers19/09/17 - 14:53 Conferentie #HRPRO10011/09/17 - 12:59 The future of HR: employee engagement is key

Dossiers

24/05/18 - 07:22 Recruitment analytics14/03/18 - 16:42 De hartslag van arbeidsmarkt 4.021/02/18 - 16:26 CSR is een trend, geen hype07/12/17 - 07:48 De arbeidswet ontrafeld06/11/17 - 16:36 De toekomst in beweging12/10/17 - 05:39 Innoverende HR in de praktijk15/06/17 - 09:47 Re-integratie = kansen benutten14/06/17 - 09:00 #LerenuitBoeken01/06/17 - 06:18 Mini-dossier: duurzame loopbanen18/05/17 - 09:57 Zinvol werk: de sleutel tot weerbaarheid