Engaging today, leading tomorrow

Hoe krijg je het thema ‘duurzaamheid’ tot bij jongeren, hoe bied je hen een stuk zingeving? Dat was de hamvraag die resulteerde in de nieuwe vzw Go2Learn Academy. Pasafgestudeerden krijgen de kans om een tot zes maanden een maatschappelijk zinvolle stage te lopen in het verlengde van hun studies, met een certificaat achteraf. In België, Europa en zelfs China. Aantrekkelijk? Werkgevers zien heel wat voordelen in deze nieuwe Go2Learn Academy, blijkt alvast uit dit rondetafelgesprek. 

Hoe kunnen we met onze studies aansluiting vinden bij de wereld van morgen? Hoe kunnen we jongeren meer wereldburgerschap bijbrengen? Hoe brengen we duurzaamheid in onze opleidingen? Hoe kunnen studenten iets doen voor de maatschappij? Kunnen jullie duurzame projecten koppelen aan jongeren?

De jongeren van nu, dat zijn de leiders van morgen. Hun ideeën bepalen grotendeels hoe de toekomst eruit zal zien.

“Die vragen kreeg ik op korte tijd meerdere keren te horen van universiteiten en hogescholen“, herinnert initiatiefneemster Nathalie Bekx zich. Zij is tevens oprichtster van Trendhuis en de vzw Time4Society.

Die vzw is al jaren de bindende factor tussen enerzijds bedrijven die duurzaamheid op de agenda hebben en willen investeren in sociale projecten en anderzijds organisaties/vzw’s die een helpende hand kunnen gebruiken. Daarnaast biedt ze bedrijven ook training en informatie aan rond CSR en sustainable HRM, en organiseert ze o.m. de verkiezing van CSR Professional of the Year. Timmeren aan duurzaamheid is dus een begrip dat Nathalie Bekx als gegoten zit.

Jongeren en CSR? Nathalie Bekx zag een leemte in de markt en sloeg met Bob Elsen en Eric Lonbois de handen in elkaar. Bob Elsen is managing director van Joker Tourisme, bekend van de duurzame reizen, en de ViaVia-reiscafés. Eric Lonbois werkte lang als managing director bij Accenture en adviseert nu startups. “Werknemers verwachten van werkgevers dat ze zich engageren. Zelf willen ze via hun werk bijdragen aan een betere wereld. Dat blijkt steeds opnieuw uit onderzoeken. Natuurlijk willen jongeren financiële zekerheid, maar zingeving wint meer en meer aan belang.”

Pasafgestudeerde jongeren in sociale projecten

Deelnemers rondetafel

 • Nathalie Bekx, CEO Trendhuis en Time4Society
 • Bob Elsen, CEO Joker
 • Eric Lonbois, ere-CEO Accenture
 • Bart Buysse, directeur-generaal VBO
 • Amy De Sloovere, HR-expert OVAM
 • Monique Raaffels, CEO Metro
 • Anya De Bie, Managing Director ORI
 • Ank De Wilde, CEO Absolem
 • Norbert Verkimpe, Managing Partner Futurelab
 • Patrick Reygaert, General Manager Benelux CSL Biotherapies
 • Katleen Weytjens, partner WisKeys

Go2Learn Academy wil daarom pasafgestudeerde jongeren de kans geven om zich in te zetten in sociale projecten. “De jongeren van nu, dat zijn de leiders van morgen. Hun ideeën bepalen grotendeels hoe de toekomst eruit zal zien. Het is daarom belangrijk dat ze een brede kijk hebben op de maatschappij, ook op sociaal en intercultureel vlak. Jongeren moeten leren omgaan met de groeiende globalisering, onzekerheden en een ambigue en snel veranderende wereld. Dit zijn aspecten die minder aan bod komen tijdens het formele leren aan hogescholen, universiteiten etc.”, vindt Bob Elsen.

Tijdens de stages van Go2Learn Academy - een vorm van niet-formeel leren - worden deze aspecten net benadrukt. Zonder evenwel de link met de opleiding (het formele leren) te verwaarlozen. Eric Lonbois: “Jongeren zetten hun technische achtergrond in voor goede doelen/CSR in België of het buitenland en steken tegelijkertijd zelf een hele hoop op, dat is de idee. We maken de match tussen geïnteresseerde jongeren en de projecten.” De stages zijn een verlengstuk van de opleiding. Ze maken er geen deel van uit, benadrukken de initiatiefnemers. “We willen niet in competitie gaan met reeds bestaande initiatieven zoals stages tijdens de opleiding of het uitwisselingsproject Erasmus.”

Begeleiding en voorbereiding cruciaal

Hoe verloopt zo’n stage concreet? Het hele traject neemt verschillende maanden in beslag. De stage zelf duurt een tot zes maanden, maar daarbij komt een uitgebreid voortraject en een natraject. “We starten met een grondige selectie van de jongeren. We scannen hun talenten en competenties, gaan na wat ze willen bijleren, wat hun ambities en verwachtingen zijn, … om zo tot de beste match tussen kandidaat en project/organisatie te komen. Ook aan projectkant worden de organisaties streng gescreend: zijn zij echt bezig met duurzaamheid of is dit enkel windowdressing, waar zitten hun noden? En kunnen zij een waardevolle stage aanbieden”, vertelt Nathalie Bekx.

De stage duurt een tot zes maanden, aangevuld met een uitgebreid voortraject en een natraject.

De jongeren worden stevig voorbereid. “Ze leren culturele verschillen herkennen en aanvaarden, ontdekken dat ze niet hun eigen waardepatroon moeten opleggen, niet te snel moeten oordelen over mensen, organisatie of situaties maar observeren en proberen de verschillende lagen te doorgronden. De kandidaten moeten tevens een duidelijk beeld ontwikkelen over wat duurzaam ondernemen inhoudt”, aldus Bob Elsen. De jongeren leren met onzekerheid om te gaan, oplossingen te zoeken in onbekende situaties… Tot slot wordt ook de terugkeer meteen besproken.

Met certificaat als kwaliteitswaarborg

“Tijdens de stage zelf blijft de jongere voortdurend in contact met zijn begeleider, zijn er periodieke evaluaties van de leerdoelstellingen en taken, is er een ombudsman/vrouw. Een mentor in de gastorganisatie is tevens een noodzakelijke voorwaarde”, zegt Nathalie Bekx. Na de stage volgt een uitgebreide evaluatie, niet zozeer in punten, wel in niveaus (via de Europees erkende Level5-methode). Deze evaluatie kunnen de jongeren gebruiken bij sollicitaties, in hun cv, op LinkedIn etc.

Belangrijke voorwaarde bij de stages is de certificering. “Die moet vooral aangeven waarvoor we staan, wat zo’n stage inhoudt en duidelijk maken dat de jongeren een stevige begeleiding krijgen doorheen het hele traject. Jongeren kunnen zo hun opgedane ervaring overbrengen naar potentiële werkgevers.”

Klaar voor de nieuwe werkwereld

Bedrijven krijgen jonge medewerkers met een brede kijk op de maatschappij, sociaal geëngageerd en gewapend tegen complexiteit en verandering.

De oprichters van Go2Learn Academy zien heel wat voordelen voor zowel jongeren als deelnemende bedrijven en onderwijsinstellingen. Jongeren ontwikkelen een bredere visie, sociaal engagement, worden een stukje wereldburger, dragen bij aan duurzame groei. Door de validatie van het project hebben ze een extra troef bij aanwerving en de certificering zorgt voor differentiatie van andere aanbiedingen en initiatieven.

Ook bedrijven kunnen meegenieten van het project. Ze krijgen medewerkers/kandidaten met een bredere kijk op de maatschappij, sociaal geëngageerd, jongeren die met complexiteit en verandering kunnen omgaan; ze kunnen getalenteerde mensen aantrekken en behouden. Ze kunnen zelf stages aanbieden, inzetten op duurzaamheid, hun CSR-beleid versterken. Hun employer brand krijgt een boost en de deelnemende bedrijven krijgen een extra netwerk van bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen.

De universiteiten en hogescholen zien dat hun afgestudeerde studenten een bredere vorming krijgen via dit aanvullend non-formeel leren en een eerste werkervaring complementair aan de studie. Tegelijkertijd wordt het maatschappelijk engagement van de jongeren aangescherpt en scoren ze beter op competenties als groepswerk, aandacht voor het interculturele etc.

Volgt onvermijdelijk de vraag naar het financiële plaatje. Wie zal dit betalen? “We verwachten van de pasafgestudeerden een engagement als ze in dit traject instappen. Ook door een financiële bijdrage die de kosten van het voortraject mogelijk dekken. Kwestie van te vermijden dat de jongeren al te lichtzinnig in- en ook uitstappen. Daarnaast willen we samenwerken met het European Solidarity Fonds. We spreken tevens de bedrijven aan. Ten slotte is er een fonds in oprichting bij de Koning Boudewijnstichting”, legt Eric Lonbois uit. “De ontvangende bedrijven/vzw’s dragen indien mogelijk hun steentje bij bijvoorbeeld door voor huisvesting te zorgen of een deel van de kosten ter plaatse op zich te nemen”, vult Bob Elsen aan.

Bedrijven zien vaardige werknemers graag komen

De initiatiefnemers legden hun plannen voor aan enkele topmensen uit bedrijven en federaties. Zien zij heil in het initiatief? Zeker wel, zo klinkt het overtuigd. Er volgen onmiddellijk enthousiaste ideeën. “Het is een manier om jongeren vanonder de kerktoren te halen en een bredere kijk op de wereld te geven.” “Jongeren leren in een veranderende omgeving te functioneren, een belangrijke eigenschap in bedrijven. Toekomstige leiders moeten ondernemerschap tonen.” “Het zelfbeeld krijgt een boost, men wordt meer bewust van wat men waard is.” “Te vaak lopen jongeren in de val van zich krampachtig vasthouden aan kennis en modellen. Hun sociale vaardigheden laten soms te wensen over. Die kunnen ze met zo’n stage bijschaven.”

De expertise die Go2Learn Academy kan bieden op het vlak van praktische begeleiding van participanten, opvolging van mentors en matchen van jongeren aan zinvolle projecten, gelinkt aan hun studies, kunnen ze wel smaken.

Spijkeren aan tekorten in (sociale) vaardigheden

Zinvol voor pasafgestudeerden, maar ook voor jonge werknemers en, waarom niet, oudere medewerkers.

Go2Learn Academy mikt niet alleen op pasafgestudeerde jongeren maar ook op jonge werknemers. Eerst werkervaring opdoen, ontdekken welke vaardigheden nog ontbreken en die dan proberen invullen via zo’n stage? Volgens de bedrijfsmensen zal hier zeker ook interesse voor zijn bij hun werknemers.

Hoe doe je dit concreet? Zullen bedrijven mensen aanwerven die niet veel later een half jaar op stage gaan en dus (vaak) opnieuw een open plaats creëren in de organisatie? Of liever wachten met rekruteren tot na de stage? Daar staat tegenover dat de jacht op talent soms erg scherp is en bedrijven tot meer bereid zijn om talent binnen te halen. Maar eerlijk: zou u een jongere aanraden om onmiddellijk bij u in dienst te komen (of algemener: een job te zoeken) of eerst op stage te gaan?

De discussie loopt parallel met de vraag of men onmiddellijk na de basisstudie een MBA moet volgen, of beter eerst wat werkervaring opdoet. Heel wat bedrijven willen die hogergeschoolde jongeren snel aanwerven. Het mes snijdt duidelijk aan twee kanten. Maar dat zo’n stage een meerwaarde is, ook voor het bedrijf waar de jongere (nadien) aan de slag is, daarover is men het zeker eens. “Jongeren worden nog te weinig getraind op attitudes en sociale vaardigheden.”

Dit project is mooi uit te breiden naar oudere werknemers, klinkt elders rond de tafel. “Oudere werknemers, die uitgeblust geraken en nieuwe zingeving en energie zoeken, halen misschien genoeg voldoening uit zo’n stage om er opnieuw in te vliegen? Een stage als vorm van herbronning.” Toekomstmuziek...

De keuze voor enkel pasafgestudeerde jongeren en nieuwe werknemers is een belangrijke keuze met gevolgen naar statuut (werkzoekende of werknemer) toe. De VDAB verklaarde zich alvast bereid om te bekijken of zo’n stage mee kan tellen als wachttijd voor werkzoekenden.

Mooie aansluiting op studie

De evaluatie en certificering liggen volledig in handen van Go2Learn dat hiervoor een beroep doet op het Level5-model waarin zowel cognitieve elementen als engagement worden gemeten.

Een duidelijke link tussen stage en gedane studies is een belangrijke voorwaarde.

De certificering hoeft dan niet van onderwijskant te komen, de link met de gedane opleiding/studies staat echter niet ter discussie bij de bedrijfsmensen. Hoewel die aansluiting voor sommige studierichtingen meer voor de hand ligt dan andere. Een psycholoog in een sociaal project? Ja. Maar waar kan bijvoorbeeld een handelsingenieur zijn meerwaarde tonen? Toch niet door straatkinderen te leren tellen? “De waarde van die stage gaat een stuk verder dan louter de kinderen bijscholen. De jongere krijgt evenzeer inzicht in hoe de plaatselijke organisatie werkt, hoe bedrijven en families daarin mogelijk betrokken zijn… “, benadrukt Bob Elsen. “Daarom ook dat die screening van de organisaties belangrijk is. Ter plaatse moet er iemand zijn die de jongere begeleidt. Het mogen geen goedkope hulpjes worden.”

Mogelijkheden legio

De bedrijven en federaties rond de tafel zien het helemaal zitten om het concept verder te promoten. Ze ontdekken onmiddellijk heel wat mogelijkheden voor stages in eigen huis, in de sector of daarbuiten. Sociaal relevante onderzoeken, in bedrijven met boeiende, toekomstgerichte technologie als waterzuivering of werken rond grote problemen als plastic in de oceanen. Sommige bedrijven deden al enkele projecten die hier mooi zouden inpassen: een businessplan opstellen voor een pastafabriek in Burkina Faso, goedkope bijenkorven ontwikkelen voor Ethiopië, onderzoek naar de mogelijkheden van een basisinkomen in België… De projecten mogen, maar moeten niet steeds in het kader van ontwikkelingshulp gebeuren, zoveel is duidelijk.

Hoe denkt u erover?

Bent u ook gewonnen voor deze nieuwe vorm van stages? Hebt u creatieve aanvullingen, kritische bedenkingen, ziet u extra mogelijkheden of hebt u concrete voorstellen voor een stage? Laat het ons weten!

Meer info: go2learnacademy.be

Dit artikel maakt deel uit van de dossiers 'Learning & Development' en 'CSR is een trend, geen hype'.
Publicatiedatum: 27/04/2017 - 11:19
Auteur: Katleen Weytjens

Arbeidsmarkt & -beleid

12/05/21 - 07:44 Corona of niet, bedrijven blijven duurzaam werken12/05/21 - 07:41 Nederlanders krijgen slechts om de 5 jaar vrijaf op Bevrijdingsdag26/11/20 - 09:00 Discriminatie? Eigen schuld!11/11/20 - 07:10 69% werknemers wil vakbond als medebestuurder van bedrijf29/10/20 - 08:24 Coronacrisis boycot aanwerving jongeren14/10/20 - 22:16 Minder extralegale voordelen maar lagere heffing op loon01/10/20 - 07:38 Arbeidsmarkt staat stil: minder aanwervingen, minder ontslagen17/09/20 - 06:43 Hoe kijkt de werkwereld naar Covid-19?17/09/20 - 06:32 Artificiële intelligentie voorspelt welke jobs jij interessant vindt02/09/20 - 21:52 Studentenjobs herstellen van coronaschok

HRM

19/02/21 - 15:19 Optimisten functioneren beter10/12/20 - 07:43 Kwart bedienden krijgt bonus in 202010/12/20 - 07:26 Carglass: 'De beste werkplek waar je ooit zult werken'10/12/20 - 06:04 Ziek op vrijdag? Veel kans dat het opgehoopte frustratie is26/11/20 - 08:59 Aanpassingsvermogen van medewerkers als voornaamste ‘future skill’26/11/20 - 07:13 Carglass verkozen tot HR-ambassadeur 202012/11/20 - 07:08 Wat is de kijk van werkgevers op verloning?12/11/20 - 06:38 Driekwart meer geleidelijke werkhervattingen na ziekte29/10/20 - 08:58 4 op de 10 werknemers hebben meer stress29/10/20 - 08:25 Wat bepaalt het werkgeluk van de HR-professional?

Leiderschap

12/05/21 - 07:58 Breuken in psychologisch contract triggeren burn-out12/05/21 - 07:42 België scoort in lijst landen met ‘meest bekeken werknemers’26/02/21 - 12:30 Philippe Weiler (Lidl) verkozen tot CSR Professional of the Year 202019/02/21 - 15:17 Managers lonken naar de buitendeur16/02/21 - 15:59 Finalist CSR Professional of the Year Philippe Weiler16/02/21 - 15:55 Finalist CSR Professional of the Year Winok Oplinus16/02/21 - 15:44 Finalist CSR Professional of the Year Marleen Evenepoel15/02/21 - 10:38 Duurzaam ondernemen, waarom (niet)?10/12/20 - 06:54 Hoge variabele beloning top is zegen en vloek voor winst26/11/20 - 07:23 Corona boost vertrouwen in werknemers

Juridisch

12/11/20 - 06:49 Sociale verkiezingen: wie stemt online?17/09/20 - 06:19 Ook mantelzorgers kunnen nu thematisch verlof opnemen20/08/20 - 07:23 Tijdelijke of economische werkloosheid: wat zijn de voorwaarden?06/08/20 - 06:54 De consumptiecheque van A tot Z16/07/20 - 06:55 Het corona-tijdskrediet: iets voor jouw medewerkers?15/07/20 - 18:43 Tijdelijke werkloosheid vanaf september: zo ben je mee30/01/20 - 10:30 Onbeperkt verlof geven, mag dat?23/01/20 - 14:49 Zal technologie de HR-wereld veranderen?12/12/19 - 06:58 Moet je altijd een eindejaarspremie betalen?28/11/19 - 06:27 Neem alle vakantiedagen op!

Blog

16/07/20 - 06:53 Naar een kwaliteitslabel voor het thuiskantoor11/06/20 - 06:54 Een inclusieve mentaliteit opbouwen in je team, hoe doe je dat?28/05/20 - 06:39 Waarom inzetten op gelijk loon voor mannen en vrouwen niet genoeg is16/01/20 - 06:32 Waarom op de toppen van je tenen staan, pijn doet05/12/19 - 06:24 Van mentor of coach naar bron van inspiratie en energie03/10/19 - 06:45 Hoe leg je de basis voor een ideale werkomgeving voor data scientists?16/05/19 - 08:38 Wat bedrijven kunnen leren van Ajax02/05/19 - 06:24 Jobads en headhunters, maak plaats voor de eigen medewerker!11/04/19 - 06:46 Zijn genderquota dan toch nodig?28/02/19 - 06:54 Succes hebben én gelukkig zijn

Jobhop

14/10/20 - 21:53 Jobhop: Kurt Van Raemdonck14/10/20 - 21:47 Jobhop: Claudia Baes14/10/20 - 21:42 Jobhop: Dieter Hinnens01/10/20 - 06:42 Ann Cattelain wordt CEO van Federgon30/09/20 - 16:57 Jobhop: Caroline Aelvoet30/09/20 - 16:55 Jobhop: Floriane Thomas30/09/20 - 16:52 Jobhop: Peter Van Ostaeyen16/09/20 - 18:44 Jobhop: Els Debaere16/09/20 - 18:40 Jobhop: Tom Verstraete16/09/20 - 18:31 Jobhop: Stephanie Timmermans

Events

12/04/21 - 14:09 HRPro nationaal congres: Learn - Grow - Win14/03/21 - 18:41 Leiderschap vanuit paardenkracht gedemonstreerd14/03/21 - 18:26 On- & Reboarding: how to's12/01/21 - 11:04 Vooringenomenheid, een sluipend gif26/11/20 - 11:52 PMClub: Geen angst voor angst01/10/20 - 09:40 HR, Leadership and Sustainability17/09/20 - 16:06 CSR Professional of the Year 202009/09/20 - 12:51 In hoeverre heeft Covid-19 de Leider besmet? (PMClub)15/04/20 - 15:19 PMC-webinar: Arbeidsmarkt tijdens en na covid-19-periode05/03/20 - 11:40 HR Gala

Dossiers

21/02/21 - 16:26 CSR is een trend, geen hype09/10/20 - 05:14 HR GETOETST18/06/20 - 07:46 Dossier: Ontslag29/03/20 - 15:31 Learning & Development12/12/19 - 06:45 DOSSIER: Individualiseren07/11/19 - 06:37 Human Capital in een tijd van contradicties17/10/19 - 05:39 Innoverende HR in de praktijk05/09/19 - 06:43 Digitalisering & HR20/03/19 - 22:15 DOSSIER Creatief met talent in tijden van arbeidskrapte07/03/19 - 07:48 De arbeidswet ontrafeld